Европроект


"Публична покана - 09.02.2018г."

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 09.02.2018г


Процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана"


„КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0143-С01/ 06.03.2017 г. с наименование: Развитие на управленския капацитет и растеж на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД. Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 201 820,00 лева, като от тях 141 274,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

Кратко описание на проектното предложение:

„КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД е създадена през 2009 г. Предметът на дейност на фирмата е: интериорен и мебелен дизайн, ремонт и довършителни работи, производство на мебели. Фирмата предлага интериорни решения на корпоративни и индивидуални клиенти. Освен доказан професионализъм и прецизност на изработката, дизайнът е сред водещите ни предимства. Фирмата разполага с цех за производство на мебели и дизайнерско студио, а служителите ни са доказани професионалисти.

Основните дейности по проекта включват:

  1. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието посредством внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и инвестиции в ново оборудване, допринасящо за спазване на съответствието с изискванията на въведените ре-сертифицирани системи за управление;
  2. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, които включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието;
  3. Дейности за визуализация на проекта - подходящи мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Общата цел на проекта е:

Развитие на управленския капацитет и растеж на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие и укрепване на управленския капацитет на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги за внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
  2. Развитие и укрепване на управленския капацитет на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД чрез инвестиции в ново оборудване, допринасящо за спазване на съответствието с изискванията на въведената ре- сертифицирана система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на новата ревизия на международния стандарт ISO 14001:2015;
  3. Развитие и укрепване на управленския капацитет на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието.
  4. Растеж на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии, и услуги посредством подкрепа за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието.

Реализирането на проектното предложение ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на дружеството, развитие на управленския капацитет и растеж на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, което представлява и общата цел на настоящата процедура. Същевременно, специфичните проектни цели съответстват на специфичните цел на процедурата, а именно да се стимулират малките и средни предприятия да инвестират в развитие и укрепване на управленския си капацитет посредством използването на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии като фактор за растеж на МСП.

Посредством реализация на планираните дейности за внедряване и ре-сертификация на системи за управление, дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието и дейности за инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждането им, проектът ще отговори на заложените в схемата за безвъзмездна помощ цели.

Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираните дейности, насочени към развитие, растеж и укрепване на капацитета на предприятието. Целите и дейностите са директно насочени към използване на специализирани услуги и насърчаване използването на ИКТ и услуги, на базата на концепцията за устойчиво развитие.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.002-0143-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КРЕА ДИЗАЙН“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.